ccodes.net
专注资源分享

[图片娱乐] 仿hao123漫画网整站源码|绿色大气漫画网站|全站伪静态海量数据库承载|自带8万数据

                    
程序介绍                    

适用范围: 仿hao123漫画网整站源码|绿色大气漫画网站|全站伪静态海量数据库承载|自带8万数据,此次发布的跟外面的不一样,我用了一晚上修复好了伪静态的错误,内容页和列表页全部修复!

运行环境:  php5.2/php5.3/php5.4+伪静态+Mysql(环境配置为版主调试时的配置 请严格按照配置环境要求运行)

                  
程序测试

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录